دوره آموزشی مدل سازی از مباحث کاربرد ریاضیات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

بهترین آموزش سریع و کاربردی مدل سازی  همین است.

5 جلسه آموزش(به مدت 2 ساعت)+جزوه

مخاطب : دانشجویان مهندسی شیمی , پلیمر , مکانیک

 

113
تومان19.000